Regulamin Newslettera

  • 1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji polegającej na zapisie do newslettera (zwanej dalej “Promocją”) oferowanej przez (Sklep internetowy DRON.edu.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, należącego do firmy LTA Design – Przemysław Tomków, zwanej dalej “Organizatorem”).

1.2 Operatorem Usługi jest Sklep internetowy DRON.edu.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, należącego do firmy LTA Design – Przemysław Tomków, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Portowa 16; 44-102 Gliwice, posiadającym adres e-mail: kontakt@dron.edu.pl, identyfikującą się numerem NIP: 8821977651

1.3 Promocja ma na celu umożliwienie uczestnikom otrzymywania regularnych informacji od Organizatora za pośrednictwem newslettera.

 

  • 2. Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

2.3 Uczestnictwo w Promocji jest ograniczone do osób, które dokonają zapisu do newslettera na stronie internetowej Organizatora lub za pomocą innych udostępnionych środków, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym regulaminie.

2.4 Osoby, które już są subskrybentami newslettera Organizatora, nie są uprawnione do udziału w Promocji.

 

  • 3.  Zasady uczestnictwa

3.1 Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi dokonać zapisu do newslettera na stronie internetowej Organizatora poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

3.2 Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przesyłanych wiadomościach lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta Organizatora. 

3.3 Uczestnik po rezygnacji z subskrypcji nie ma możliwości uczestniczenia w Promocjach.

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne lub niepełne dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji do newslettera.

 

  • 4. Nagrody

4.1 Subskrypcja Newslettera daje możliwość otrzymania 10% rabatu na wybrany produkt wskazany przez Organizatora.

4.2 Promocja nie jest łączona z innymi promocjami dostępnymi na stronie internetowej Organizatora.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia lub zakończenia Promocji bez wcześniejszego powiadomienia.

 

  • 5. Ochrona danych osobowych

5.1 Dane osobowe Uczestników zbierane w związku z Promocją będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora.

5.2Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

5.3 Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Uczestnika.

5.4 Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

  • 6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji w dowolnym momencie. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na prawa Uczestników, które zostaną nabyte przed datą wejścia w życie zmian.

6.2 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Organizatora podany na stronie internetowej.

6.3 Regulamin Promocji wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z Promocją.