Ubezpieczenie OC pilota bezzałogowego statku powietrznego

Produkt obejmuje ubezpieczenia z grupy 11 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie jest skierowane dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych.

0 PLN
Opis produktu

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pilota bezzałogowego statku powietrznego, wykonującego operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w:

  • kategorii „otwartej” lub
  • kategorii „szczególnej”,

określonych szczegółowo w art. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947.
 

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu lub szkody na osobie, powstałe w związku z eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ochrona może być udzielana w dwóch opcjach:

  •  w wariancie rekreacyjnym;
  •  w wariancie rekreacyjnym i wariancie zarobkowym jednocześnie.

Ustalona suma gwarancyjna określona jest w polisie łącznie dla szkód na osobie i szkód w mieniu i ulega wyczerpaniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, aż do jej wyczerpania.

Odpowiedzialność Wiener TU S.A. za szkody w wariancie zarobkowym, ograniczona jest do wysokości podlimitu sumy gwarancyjnej określonego w umowie ubezpieczenia.

 

Jak wykupić ubezpieczenie?

Krok 1: Przejdź na stronę ocdrony.pl klikając w LINK.

Krok 2: Wybierz wariant ubezpieczenia.

Krok 3: Uzupełnij swoje dane osobowe.

Krok 4: Potwierdź podane informacje

Krok 5: Zapłać za ubezpieczenie on-line

Poznaj naszych partnerów: