Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej — scenariuszu narodowym NSTS-02<25 kg. Dodatkowo kurs jest wzbogacony o szkolenie specjalistyczne z tworzenia ortofotomap na oprogramowaniu Pix4D prowadzone przez geodetę na co dzień działającego z programem.

Szkolenie zawiera:

 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy kurs NSTS-02 oraz kurs Ortofotomapy
 • 2 dni webinarów NSTS online 16 godzin
 • 2 dni webinarów z Ortofotomap 12 godzin
 • 4 godziny indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem.

 

Program szkolenia

NSTS-02

Szkolenie teoretyczne — dostęp do platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne trwa 7 godzin:
  • 3 h na dronie < 4 kg
  • 4 h na dronie > 4 kg <25 kg
   w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
 • Zakres szkolenia praktycznego:
  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Szkolenia odbywają się codziennie (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).

Szkolenie z Ortofotomap

 • Szkolenie teoretyczne webinar 2 dni – 12 godzin (online distance learning).
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy (prezentacje, nagrania wideo).
 • Materiały szkoleniowe (dane)
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdaniu testu wewnętrznego).

 

Część teoretyczna:

 • Omówienie zasad działania fotogrametrii, wprowadzenie do tematu,
 • Rodzaje sensorów fotogrametrycznych,
 • Budowa kamer fotograficznych,
 • Światło i jego zakresy,
 • Georeferencja i układy współrzędnych obowiązujące w Polsce,
 • Proces powstawania ortofotomapy krok po kroku:
 • Pozyskanie danych,
 • Przetwarzanie w Pix4D Mapper,
 • Kontrola dokładności,
 • Produkty przetwarzania w Pix4D Mapper,
 • Zastosowania praktyczne produktów fotogrametrycznych,
 • Praktyczne przygotowanie nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowców:
 • Cel zobrazowania,
 • Dobór BSP,
 • Zaplanowanie osnowy fotogrametrycznej,
 • Wykorzystanie technik PPK/RTK,
 • Dobór wielkości piksela terenowego (GSD),
 • Dobór pokrycia zdjęć,
 • Łączenie wielu misji,
 • Planowanie stanowisk,
 • Bezpieczeństwo lotu,
 • Omówienie aplikacji Pix4D Capture.

 

Część praktyczna:

 • Poprawne wczytanie danych do programu,
 • Nadanie prawidłowej georeferencji,
 • Praca z fotopunktami i punktami kontrolnymi,
 • Generowanie gęstych chmur punktów,
 • Automatyczna i manualna klasyfikacja chmury punktów,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Terenu,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
 • Tworzenie i edycja ortofotomapy,
 • Obliczanie objętości mas ziemnych,
 • Generowanie warstwic,
 • Eksport produktów przetwarzania do zewnętrznych programów.Zajęcia kończą się wręczeniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu Pix4D.

 

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora:

 • Egzamin teoretyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami realizowany jest w podmiocie zewnętrznym. Za naszym pośrednictwem mają Państwo możliwość zapisania się na egzamin, który przeprowadzi WDPO w tym celu należy dołączyć do koszyka egzamin teoretyczny.
  Jeśli zdecydują się Państwo na egzamin w innym podmiocie przekażemy całą dokumentację szkoleniową.
 • Część teoretyczna w podmiocie WDPO realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Po zaliczeniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Z tym zaświadczeniem można umówić się na loty indywidualne, po których kursant przystępuje do egzaminu końcowego – praktycznego. Należy wybrać termin egzaminu teoretycznego z naszego kalendarza. Czas na zrealizowanie szkolenia teoretycznego wraz z podejściem do egzaminu to 3 miesiące od momentu otrzymania dostępów do platformy e-learning.
 • Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia.
 • Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Warunki udziału

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
 • UWAGA OBCOKRAJOWCY SPOZA STREFY SCHENGEN aby przystąpić do szkolenia, muszą mieć zalegalizowany pobyt w RP oraz zgodę z ULC na odbycie szkolenia. Zadzwoń lub napisz i zapytaj nas o wniosek!

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
 • Egzamin teoretyczny odbywa się w podmiocie WDPO.
 • Zaliczenie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Zamów kurs

Kurs Operator Pomiarowy NSTS-02 <25 kg

Kurs Operatora Drona Pomiarowego NSTS-02 <25 kg —szkolenie dronowe z tworzenia ortofotomap połączone z uprawnieniami w kategorii szczególnej.

4500,00