Kategoria Otwarta – Open A2 – najczęściej zadawane pytania

Od dnia 31.12.2020 zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy wynikające ze stosownych Rozporządzeń (2019/945 oraz 2019/947). Stąd też pojawia się z Państwa strony szereg pytań tyczących się podkategorii A2, na które w niniejszym artykule postaramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

1. Open A2 – o co chodzi?

W nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów należy zaznaczyć, że operacje z użyciem bezzałogowych statków powietrznych zostały podzielone na trzy kategorie:

 1. otwartą,
 2. szczególną,
 3. certyfikowaną.

Podział ten wynika bezpośrednio z procesu analizy ryzyka, które jest związane z daną operacją.

Głównymi założeniami kategorii otwartej są:

 1. utrzymywanie bezpiecznej odległości od osób postronnych,
 2. zakaz lotów nad zgromadzeniami ludzi,
 3. loty wyłącznie w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego*,
 4. loty do wysokości 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi,
 5. zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Kategoria otwarta została podzielona na trzy podkategorie (A1, A2, A3), w których wykonywanie operacji z użyciem BSP zależne jest albo od maksymalnej masy startowej w odniesieniu do dronów posiadających nadaną klasę zgodności z normą UE albo od masy startowej bezzałogowych statków powietrznych nieposiadających nadanej klasy zgodności z normą UE.

Obecnie ( styczeń 2021) żaden z dronów nie spełnia wytycznych Rozporządzenia delegowanego 2019/945, a więc wszystkie drony, które możemy zakupić na rynku, nie posiadają nadanej klasy zgodności z normami UE, przez co musimy się stosować do przepisów przejściowych obowiązujących do 1.01.2023, w myśl których:

 1. w ramach kategorii otwartej:
  1. dla podkategorii A1 możemy wykonywać operacje z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mieszczącej się w przedziale (0;500) gramów,
  2. dla podkategorii A2 możemy wykonywać operacje z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mieszczącej się w przedziale <0,5;2) kilogramów,
  3. dla podkategorii A3 możemy wykonywać operacje z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mieszczącej się w przedziale (0;25) kilogramów.

Posiadając drona należy zweryfikować jaką ma masę startową (w specyfikacji technicznej lub zważyć BSP na wadze posiadającej atest), aby móc wskazać, w ramach której, z wyżej wymienionych, podkategorii można będzie wykonać lot. Jest to istotne z tego względu, że każda z podkategorii określa zarówno wymagania poziomu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego jak i wskazuje minima bezpiecznej odległości poziomej jaką należy zachować od osób postronnych w trakcie lotu.

2. Jaki dystans od osób postronnych powinienem zachować w odniesieniu do wykonywania operacji w danej podkategorii w ramach kategorii otwartej w trakcie okresu przejściowego (do 1.01.2023)?

 1. w ramach podkategorii A1:
  1. w przypadku dronów o masie startowej z przedziału (0;250) gramów – pilot może wykonać lot nad osobami postronnymi. Przykład drona: DJI Mini 2.
  2. w przypadku dronów o masie startowej z przedziału <250;500) gramów – pilot bezzałogowego statku powietrznego w normalnych okolicznościach nie może wykonywać lotu nad osobami postronnymi – czyli staramy się unikać sytuacji latania nad tymi osobami. Przykład drona: DJI Spark, Mavic Air.
  3. w ramach podkategorii A2 – drony o masie startowej z przedziału <0,5;2) kilogramów – pilot bezzałogowego statku powietrznego zachowuje minimalną odległość poziomą od osób postronnych wynoszącą 50 metrów. Przykład drona: DJI Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic 2, Phantom 4.
 2. w ramach podkategorii A3 – drony o masie startowej z przedziału (0;25) kilogramów – pilot bezzałogowego statku powietrznego zachowuje bezpieczną odległość poziomą wynoszącą co najmniej 150 metrów od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych oraz unika sytuacji, w których, w granicach obszaru, nad którym wykonywane są loty, mogą pojawić się osoby postronne. Przykład drona: wszystkie modele, których masa startowa nie przekracza 25 kg, począwszy od DJI Mavic Mini kończąc na DJI Matrice 600.

3. Co daje podkategoria A2?

Większość popularnych modeli na rynku ma masę startową większą niż 500 gramów, stąd też jeśli zamierzamy operować dronem bez konieczności latania w szczerym polu, ale pamiętając o zachowaniu minimalnej odległość poziomej od osób postronnych wynoszącej 50 metrów (w przypadku dronów o masie startowej z przedziału <0,5;2) kg), to posiadanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego jest niezbędne.

Ponadto jest to jeden z pierwszych kroków, z którymi powinni zmierzyć się kandydaci na pilotów BSP, przed przystąpieniem do szkolenia do kategorii szczególnej. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli zrozumieć m.in. wpływ czynników zewnętrznych na bezzałogowych statek powietrzny oraz wskaże ryzyka, których na co dzień nie dostrzegamy, a które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonywania lotów.

Posiadacz podkategorii A2 może ubiegać się zgodę na lot do wysokości 50 m w momencie, gdy zamierza wykonać lot w strefie geograficznej lotnisk w odległości pomiędzy 1 a 6 km od granicy lotniska.

Kolejna korzyść wiąże się z faktem, że w przypadku dronów bez oznaczonej klasy zgodności z normami UE do 1.01.2023 będziemy mogli korzystać w podkategorii A2 z dronów od masy startowej wynoszącej już 500 gramów, podczas gdy dla dronów z certyfikacją dolny limit maksymalnej masy startowej jest ustanowiony na 900 gramów (korzyść 400 gramów). 

Jeśli na rynku pojawią się bezzałogowe statki powietrzne oznaczone klasą zgodności z normami UE w postaci symbolu C2, to loty w podkategorii A2 będzie można wykonywać dronami o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 4 kg (korzyść 2 kg).

4. Kiedy muszę posiadać uprawnienie na podkategorie A2?

Jeżeli jesteś posiadaczem drona bez nadanej klasy zgodności z normą UE o masie startowej z przedziału <0,5;2) kg. Przykłady dronów: DJI: Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic 2, Phantom 3, Phantom 4. Autel Evo 2 Pro. Yuneec: H520, Typhoon H3, Mantis G. Hubsan Zino.

Jeżeli jesteś posiadaczem drona z nadaną klasą zgodności z normą UE oznaczoną symbolem C2 o maksymalnej masie startowej z przedziału <0,9;4) kg. Przykład dronów: brak na dziś (15.01.2021 r.).

Jeżeli chcesz mieć możliwość zachowania mniejszego dystansu w trakcie lotu od osób postronnych, wynoszącego 50 m w poziomie.

Jeżeli zamierzasz wykonywać loty w strefie geograficznej lotnisk w odległości od 1 do 6 km od granicy lotniska do wysokości 50 m.

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wpływu czynników zewnętrznych na bezzałogowych statek powietrzny oraz identyfikacji ryzyka, którego na co dzień nie dostrzegamy, a które jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonywania lotów.

5. Jaka jest różnica między podkategorią A2 a A1/A3?

PodkategoriaA1A2A3
Bezzałogowy statek powietrznybez nadanej klasy zgodności z normą UE w trakcie okresu przejściowego (do 1.01.2023)
Masa startowa(0;250) g<250;500) g<0,5;2) kg(0;25) kg
Odległość pozioma od osób postronnychmożliwość wykonania lotu nad osobami postronnymiw normalnych okolicznościach zakaz lotów nad osobami postronnymi50 m150 m
zakaz lotów nad zgromadzeniami osób
Maksymalna wysokość lotu120 m
Szkolenie teoretycznestrona ULCsamokształcenie, odbycie kursu na stronie drony.ulc.gov.pl
Ośrodek Szkoleniasamokształcenie, przydzielony dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej
Egzamin teoretycznystrona ULCmin. 40 pytań wielokrotnego wyboru
Ośrodek Szkoleniamin. 30 pytań wielokrotnego wyboru
Forma egzaminu teoretycznegoULConline
Ośrodek Szkoleniaonline
Szkolenie praktycznesamokształcenie
Egzamin praktyczny
Dokument po zdaniu egzaminuULCdowód zaliczenia szkolenia i egzaminu online
Ośrodek SzkoleniaCertyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego
Rejestracja operatoraTak, jeśli dron posiada urządzenie do rejestracji danych osobowych (np. kamera)TAK
Wiek pilota16 lat, jeśli dron nie jest zabawką16 lat
Zasady lotówVLOS
Zasady lotów w strefie geograficznej lotniskdo 1 kmZakaz lotów
od 1 do 6 kmdo wysokości 30 mdo wysokości 30 m,możliwość uzyskania zgody na loty od PAŻP do wysokości 50 mdo wysokości 30 m
powyżej 6 km100 m
Materiały niebezpieczneNie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych i zrzucać żadnych materiałów

6. Gdzie i na jakich zasadach mogę latać posiadając podkategorię A2?

Główne założenia lotów w podkategorii A2:

 1. loty dronami o masie startowej z przedziału <0,5;2) kg, bez nadanej klasy zgodności z normą UE, w trakcie okresu przejściowego (do 1.01.2023), z zachowaniem bezpiecznej odległości poziomej od osób postronnych wynoszącej 50 metrów,
 2. loty dronami o masie startowej z przedziału <0,9;4) kg, z nadaną klasą zgodności z normą UE oznaczone jako C2, z zachowaniem bezpiecznej odległości poziomej od osób postronnych wynoszącej 30 metrów (bądź 5 metrów jeśli dron wyposażony jest w tryb niskiej prędkości do 3 m/s),
 3. zapoznanie się z instrukcją obsługi danego modelu drona dostarczoną przez producenta, oraz eksploatowanie drona zgodnie ze wskazanymi weń wytycznymi,
 4. oznaczenie bezzałogowego statku powietrznego nadanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego numerem operatora,
 5. w strefie geograficznej lotnisk w odległości od 1 do 6 km od granicy lotniska zgodnie z zasadami określonymi przez PAŻP:
  1. do wysokości 30 m bez zgody PAŻP, po uprzednim wykonaniu CHECK-IN w Droneradarze,
  2. do wysokości 50 m po uzyskaniu zgody od PAŻP,
 6. w strefie geograficznej lotnisk w odległości powyżej 6 km od granicy lotniska zgodnie z zasadami określonymi przez PAŻP:
  1. do wysokości 100 m, po uprzednim wykonaniu CHECK-IN w Droneradarze,
 7. loty wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej pilota BSP, poza sytuacją korzystania z pomocy obserwatora bezzałogowego statku powietrznego lub aktywnego trybu podążania drona za stacją bazową (nadajnikiem),
 8. loty do wysokości 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi,
 9. respektowanie ograniczeń operacyjnych wynikających ze stref geograficznych (Droneradar),
 10. oznaczenie miejsca wykonywania lotów poprzez dedykowany system teleinformatyczny uznany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (Droneradar),
 11. zakaz lotów nad zgromadzeniami osób,
 12. zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych,
 13. z uwzględnieniem warunków meteorologicznych,
 14. loty nad portami morskimi, elektrowniami, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków, jednostkami wojskowymi i poligonami realizowane za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem,
 15. loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 16. w trakcie wykonywania operacji w nocy na BSP włączone jest pulsacyjne zielone światło,
 17. dron wyposażony w lokalizację awaryjną,
 18. dron wyposażony w możliwość rejestracji parametrów lotu od momentu uruchomienia do wyłączenia,
 19. dron wyposażony w tryb Failsafe,
 20. dron wyposażony w kamerę lub inne urządzenie pozwalające na obserwację otoczenia BSP w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkod

7. Jakimi dronami mogę latać w podkategorii A2?

 1. W przypadku dronów nie posiadających nadanej klasy zgodności z normą UE, w trakcie okresu przejściowego:
 2. bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej mieszczącej się w przedziale <0,5;2) kilogramów.
 3. Przykłady dronów: DJI: Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic 2, Phantom 3, Phantom 4. Autel Evo 2 Pro. Yuneec: H520, Typhoon H3, Mantis G. hubsan Zino.W przypadku dronów oznaczonych klasą zgodności z normą UE w postaci symbolu C2:
 4. bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej mieszczącej się w przedziale <0,9;4) kilogramów.
 5. Przykłady dronów: brak na dziś (15.01.2021).

8. Jak uzyskam certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego na podkategorię A2 oraz jak wygląda szkolenie na podkategorię A2?

Przede wszystkim chcąc podejść do szkolenia umożliwiającego uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, czyli dokumentu potwierdzającego kompetencje podkategorii A2, naszą ścieżkę powinniśmy rozpocząć od rejestracji jako operator/pilot na stronie drony.ulc.gov.pl, co umożliwi stworzenie nowego profilu. W tym momencie zostanie przydzielony numer operatora, którym będziemy się od teraz posługiwać w kwestiach związanych z oznaczaniem posiadanych bezzałogowych statków powietrznych oraz który pozwoli na naszą identyfikację, zarówno przy wypełnianiu dokumentów w Ośrodku Szkolenia jak i w trakcie potencjalnej kontroli w trakcie realizacji lotów.

Następnie należy na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyć szkolenie i egzamin online dla podkategorii A1/A3. Egzamin ten składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, z następujących dziedzin:

 1. bezpieczeństwo lotnicze,
 2. ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej,
 3. regulacje lotnicze,
 4. ograniczenia możliwości człowieka,
 5. procedury operacyjne,
 6. ogólna  wiedza  na  temat  systemów  bezzałogowych  statków powietrznych,
 7. ochrona prywatności i danych,
 8. ubezpieczenie,
 9. bezpieczeństwo.

Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.

Kolejnym krokiem jest odbycie samokształcenia praktycznego, które:

 1. musi być wykonywane na obszarze, na którym pilot bezzałogowego statku powietrznego może oczekiwać, że w normalnych okolicznościach przez cały czas trwania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego operacja  nie  będzie  stwarzać  zagrożenia  dla  osób  postronnych  w granicach obszaru,  nad  którym  wykonywany  jest  lot  bezzałogowym  statkiem powietrznym,
 2. musi być wykonywane  w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w  poziomie  od  terenów  mieszkaniowych,  użytkowych,  przemysłowych  lub rekreacyjnych.

Kandydat na uzyskanie kompetencji pilota A2 w trakcie samokształcenia praktycznego powinien zwrócić uwagę na aspekty związane z:

 1. przygotowaniem do operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych,
 2. przygotowaniem do lotu,
 3. lotem w normalnych warunkach,
 4. lotem w warunkach odbiegających od normy,
 5. czynnościami po zakończeniu lotu.

Po zakończonej praktyce kandydat wypełnia i podpisuje imieniem i nazwiskiem stosowne oświadczenie, które na platformie edukacyjnej Dron.edu.pl będzie jednym z wymaganych załączników (dostępnych także do pobrania).

Następnie należy umówić się z na egzamin.

Należy wykupić dostęp do egzaminu teoretycznego na stronie https://dron.edu.pl/product/open-a2. W ramach opłaty wynoszącej 30 zł oferujemy Państwu dostęp do egzaminu teoretycznego dla podkategorii A2 jak i gwarantujemy wgląd do materiałów zawartych na platformie edukacyjnej w kursie OPEN A2 przez 12 miesięcy.

Po zakupie dostępu trzeba będzie założyć konto na platformie e.dron.edu.pl i po zalogowaniu się, na stronie głównej panelu użytkownika, dopisać się do kursu OPEN A2, a następnie postępować zgodnie z zawartą weń instrukcją, która uwzględnia m.in. informacje:

 1. jak pobrać i wypełnić oświadczenie o samokształceniu praktycznym,
 2. jak zapisać się na dogodny termin egzaminu korzystając z systemu rezerwacji,
 3. jak podejść do egzaminu.

Na platformie edukacyjnej zawarte są prezentacje zarówno w formie pokazu slajdów jak i materiałów wideo, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie się do testu egzaminacyjnego.

Egzamin odbywa się w formie on-line na platformie Zoom lub Microsoft Teams. Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości należy wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem – wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu – zgodnie z obowiązującą polityką RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Co ważne, w momencie, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią (ukończone 16 lat) egzamin musi się odbyć za zgodą oraz pod nadzorem rodzica bądź opiekuna prawnego.

Egzamin ten składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, z następujących dziedzin:

 1. meteorologia,
 2. osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 3. techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Wynik egzaminu będzie widoczny dla kandydata natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut. W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście do egzaminu.

Po zdanym egzaminie Ośrodek Szkolenia przesyła do ULC skany protokołu z egzaminu i oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia na adres mailowy.

Od tego momentu należy czekać cierpliwie, aż w profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl podświetli się stosowne pole dla podaktegorii A2, skąd będzie można pobrać certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Procedura ta może trwać około 30 dni.

OPEN A2 – KUP TERAZ

9. Gdzie znajdę materiały szkoleniowe do kategorii A2?

Po zakupie egzaminu poprzez stronę https://dron.edu.pl/product/open-a2 uzyskać można dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej e.dron.edu.pl. Przygotowane materiały opublikowane są zarówno w formie pokazu slajdów jak i prezentacji wideo, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu.

10. Jak wygląda egzamin na uprawnienia podkategorii A2?

Egzamin odbywa się w formie on-line na platformie Zoom lub Microsoft Teams. Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości należy wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem – wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu – zgodnie z obowiązującą polityką RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Co ważne, w momencie, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią (ukończone 16 lat) egzamin musi się odbyć za zgodą oraz pod nadzorem rodzica bądź opiekuna prawnego.

Egzamin ten w Ośrodku Szkolenia składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, z następujących dziedzin:

 1. meteorologia,
 2. osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 3. techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Kandydat zdający egzamin z wiedzy teoretycznej dla podkategorii A2, powinien wykazać, że:

 1. rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznymi w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych,
 2. potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób,
 3. posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych,
 4. rozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie BSP.

Wynik egzaminu będzie widoczny dla kandydata natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut. W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście do egzaminu.

Po zdanym egzaminie Ośrodek Szkolenia przesyła do ULC skany protokołu z egzaminu i oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia na adres mailowy.

Od tego momentu należy czekać cierpliwie, aż w profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl podświetli się stosowne pole dla podaktegorii A2, skąd będzie można pobrać certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Procedura ta może trwać około 30 dni.

10. Zdałeś/aś egzamin? Co dalej?

Po zdanym egzaminie Ośrodek Szkolenia przesyła do ULC skany protokołu z egzaminu i oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia na adres mailowy.

Od tego momentu należy cierpliwie czekać, aż w profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl podświetli się stosowne pole dla podkategorii A2, skąd będzie można pobrać certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Procedura ta może trwać około 30 dni.

W sytuacji, kiedy posiadamy bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej poniżej 25 kilogramów i zamierzamy wykonać lot w mieście, bliżej osób, to w kategorii otwartej jesteśmy dość mocno ograniczeni. Nieustannie, w trakcie wykonywania operacji (w kategorii otwartej), należy pamiętać o zachowaniu zdefiniowanej odległość poziomej od osób postronnych w odniesieniu do danej podkategorii (A2 – 50 m, A3 – 150 m). Jedynie w podkategorii A1 posiadając drona do 500 g (w trakcie okresu przejściowego – do dnia 1.01.2023), np. DJI Mavic Mini, DJI Mavic Air, DJI Spark, możemy taki lot wykonać bliżej osób postronnych (dron o masie startowej: poniżej 250 g dopuszczony lot nad osobami postronnymi; w przedziale <250; 500) gramów lot w normalnych okolicznościach nie może się odbywać nad osobami postronnymi).

W odniesieniu do potrzeb wynikających z realizowanych operacji z użyciem BSP, takich jak na przykład:

 1. produkcja filmowa (np. filmowaniem wesel, wydarzeń kulturalnych, na potrzeby reklamy),
 2. wykonywanie zdjęć (np. z wydarzeń, eventów, przedstawienia atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych, na potrzeby sprzedaży nieruchomości, geodezji),
 3. ocena stanu infrastruktury (budynków (także zabytkowych), mostów, wiaduktów, zapór),
 4. przeprowadzania inspekcji (infrastruktury elektroenergetycznej, składowisk odpadów, farm wiatrowych, z użyciem kamer termowizyjnych),

mogą zaistnieć warunki, w których lot trzeba będzie przeprowadzić w bliższej odległości od osób, obiektów, pojazdów, czy też przeszkód. Wówczas operacje te wchodzą już w ramy kategorii szczególnej, np. poprzez odbycie szkolenia do danego scenariusza standardowego i złożenie do ULC oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym.

Kategoria szczególna dostarcza szeregu korzyści, a najistotniejszą z nich jest kwestia związana z przychylniejszą definicją zachowania odległości poziomej od osób postronnych. Tutaj na pilocie BSP spoczywa obowiązek określenia wartości tejże odległości (gdyż nie jest ona wskazana w przepisach jako wartość podana w metrach), tak by w każdej fazie lotu była to bezpieczna odległości pozioma od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, osób lub zwierząt, z uwzględnieniem niezbędnych działań na wypadek awarii lub utraty kontroli nad BSP.

Aby uzyskać kompetencje pilota BSP adekwatne do kategorii szczególnej należy ponownie zwrócić się do Ośrodka Szkolenia i po odbyciu szkolenia zdobyć certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w oparciu o wybrany scenariusz standardowy, który pozwoli na złożenie wspomnianego wyżej oświadczenia o  operacji do ULC do dnia 2.12.2021.

Obecnie w Dron.edu.pl wyróżniamy następujące szkolenia w odniesieniu do krajowych scenariuszy standardowych:

NSTS-01 – operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywane z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

NSTS-02 – operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) wykonywane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

NSTS-05 – operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

NSTS-06 – operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

11. Czym różni się A2 od uprawnień do NSTS?

UprawnieniaA2NSTS
Bezzałogowy statek powietrznydrony bez nadanej klasy zgodności z normą UEdrony z nadaną klasą zgodności z normą UEdrony zarówno z jak i bez nadanej zgodności z normą UE
Maksymalna masa startowa<0,9;4kg)
Masa startowa<0,5;2) kgw zależności od wybranego scenariusza:poniżej 4poniżej 25 kg
Odległość pozioma od osób postronnych50 m30 m (lub 5 m przy trybie niskiej prędkości)bezpieczna, określona przez pilota BSP
Maksymalna wysokość lotu120 m
Rejestracja operatoraTak
Wiek pilota16 lat
Szkolenie teoretycznesamokształcenie, przydzielony dostęp do materiałów na platformie edukacyjnejokreślona w NSTS liczba godzin webinaru pod nadzorem instruktora, dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej
Egzamin teoretycznyULCmin. 40 pytań wielokrotnego wyboru dla podkategorii A1/A3
Ośrodek Szkoleniamin. 30 pytań wielokrotnego wyborumin. 80 pytań wielokrotnego wyboru
Forma egzaminu teoretycznegow Ośrodku Szkoleniaon-line, 40 minuton-line, 80 minut
Szkolenie praktycznesamokształcenieokreślona w NSTS liczba godzin ćwiczeń pod nadzorem instruktora
Egzamin praktycznyw terenie pod nadzorem instruktora, zakres odpowiedni dla danego NSTS
Dokument po zdaniu egzaminuCertyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznegoCertyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji według wybranego scenariusza standardowego
Zasady lotówVLOSVLOS lub BVLOS
Zasady lotów w strefie geograficznej lotniskdo 1 kmzakaz lotów w strefie geograficznej lotniska w odległości mniejszej niż 1 km od granicy lotniskamożliwość uzyskania zgody na loty w strefie geograficznej lotnisk w odległości poniżej 1 km od granicy lotniska
od 1 do 6 kmdo 30 m,możliwość uzyskania zgody na loty w strefie geograficznej lotnisk w odległości od 1 do 6 km od granicy lotniska do wysokości 50 mdo 30 m,możliwość uzyskania zgody na loty w strefie geograficznej lotnisk w odległości od 1 do 6 km od granicy lotniska do wysokości 120 m
powyżej 6 km100 m100 mmożliwość uzyskania zgody na loty w strefie geograficznej lotnisk w odległości powyżej 6 km od granicy lotniska do wysokości 120 m
Materiały niebezpieczneNie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych i zrzucać żadnych materiałów

ZAPRASZAMY!