Kariera pilota drona – słowniczek dronowy

Zanim zaczniemy rozmawiać o typach uprawnień, przebiegu kursów oraz ogólnych czynnościach związanych z lataniem dronami, warto byłoby się zapoznać z niektórymi pojęciami oraz zwrotami używanymi w środowisku dronowym. Znajomość pewnych wyrazów znacznie ułatwi nam zapoznanie się z zasadami panującymi w lotnictwie oraz oszczędzi nam sytuacji, w których coś będzie dla nas niezrozumiałe.

Poniżej zostawiamy kilka przydatnych zwrotów, z którymi warto byłoby się zapoznać:

 • NSTS – krajowy scenariusz standardowy (w oparciu o rodzaj scenariusza wykonywane są loty)
 • VLOS – operacje dronem, które są wykonywane w zasięgu wzroku pilota
 • BLOS – operacje dronem, które są wykonywane poza zasięgiem wzroku pilota 
 • BSP – Bezzałogowy Statek Powietrzny 
 • AGL – (Above Ground Level), wysokość nad poziomem terenu
 • FPV – (First Person View), widok z pierwszej osoby 
 • ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • LUC – certyfikat operatora lekkiego systemu bezzałogowego statku powietrznego
 • WDPO – World Drone Pilot Organization 
 • CTR – (Control Zone), przestrzeń kontrolowana od powierzchni ziemi lub wody do określonej wysokości. (w rejonach lotnisk kontrolowanych)
 • ATZ – Strefa ruchu lotniskowego – przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach (w rejonach lotnisk niekontrolowanych)
 • FAA – (Federal Aviation Administration), organ nadzoru lotniczego
 • Certyfikat UAVO – Certyfikat uprawniający do wykonywania lotów dronem
 • PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Jakie uprawnienia możemy nabyć na terenie UE?

Przed rozpoczęciem kursu na pilota BSP, warto zapoznać się z informacjami jakie uprawnienia możemy uzyskać oraz jakie są między nimi różnice. Samych typów uprawnień jest dosyć sporo, a my po krótce postaramy się opisać każde z nich.

Kategoria otwarta

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu wzroku pilota, w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi. Z danym uprawnieniem można wykonywać loty dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

Kategoria ta, dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych i drony:

A1 – pozwala na przelot nad osobami postronnymi, ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia ludzi (zgromadzenie, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia przemieszczanie się). Szkolenie składa się z kursu oraz egzaminu online. Z danym uprawnieniem można wykonywać loty dronem, którego masa nie przekracza 500g.

A2 – zakaz wlatywania nad osoby postronne oraz zgromadzenia ludzi. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu. Szkolenie składa się z kursu teoretycznego oraz egzaminu online, a także części praktycznej przeprowadzanej w trybie samokształcenia. Z danym uprawnieniem można wykonywać loty dronem, którego masa nie przekracza 2kg.

A3 – nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia. Operacje SBSP mogą odbywać się w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. Szkolenie składa się z kursu oraz egzaminu online. Z danym uprawnieniem można wykonywać loty w zasięgu wzroku, dronem, którego masa nie przekracza 25kg.

Kategoria szczególna (NSTS)

Uprawnienia te cechują się tym, że nasze loty możemy odbywać nad obszarami zaludnionymi z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Posiadacze uprawnień NSTS mogą ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m. Po każdym ze szkoleń szczególnych czeka nas egzamin teoretyczny, składający się z 80 pytań oraz egzamin praktyczny.

Podstawowym uprawnieniem z grupy szkoleń szczególnych jest NSTS-01, które pozwala na loty dronem nie przekraczającym masy 4kg w zasięgu wzroku. Kurs składa się z części teoretycznej oraz z 4 godzin części praktycznej.

Kolejnym uprawnieniem z kategorii szczególnych jest NSTS-02, które daje nam prawo do wykonywania lotów w zasięgu wzroku dronami nie przekraczającymi masy 25kg. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych. 

Uprawnienie NSTS-03, pozwala nam na wykonywanie operacji w zasięgu naszego wzroku, samolotem bezzałogowym, nie przekraczającym masy 25kg. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz z 12 godzin części praktycznej.

Pierwszym z uprawnień pozwalających na loty, które wykonywane są poza zasięgiem naszego wzroku jest szkolenie NSTS-05. Masa drona, którym wykonywany jest lot, ograniczona jest do wagi poniżej 4kg. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz 9 godzin części praktycznej.

Następnym szkoleniem z tej kategorii jest uprawnienie NSTS-06. Pozwala ono nam na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku oraz poza nim dronem, którego masa nie przekracza 25kg. W skład szkolenia wchodzi część teoretyczna składająca się z 16 godzin oraz praktyczna składająca się z 11 godzin.

Ostatnim uprawnieniem w kategorii szczególnej jest NSTS-07, które uprawnia posiadacza licencji na wykonywanie lotów samolotem bezzałogowym poza zasięgiem wzroku, którego masa nie przekracza 25kg. Szkolenie składa się z 16 godzin webinaru online oraz 15 godzin praktyki. 

Uprawnienia specjalistyczne

Poza uprawnieniami do wykonywania lotów BSP, osoby które już je posiadają, w celu rozbudowania swoich umiejętności, mogą wykonać szkolenia specjalistyczne. W naszym ośrodku szkoleniowym oferujemy kursy przygotowujące do wykonywania operacji lotniczych takich jak: wykonywanie pomiarów smogu, realizacja misji Search and Rescue, badania kamerą termowizyjną, obróbka materiałów w celu tworzenia ortofotomap oraz modeli 3D.

Jak widać przygoda z bezzałogowymi statkami powietrznymi może być bardzo interesująca. Dzięki oferowanym kursom przez ośrodek DRON.edu.pl możesz zdobyć uprawnienia do lotów różnego rodzaju dronami, podnieść swoje kompetencje i przede wszystkim wykonywać bezpiecznie i legalnie operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi.